آیا کار دلیل بودن ما در این دنیاست ؟

آیا کار دلیل بودن ما در این دنیاست ؟
00:00
00:00